|
Załóż konto
Suska & Kabsch
Czego szukasz?
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca (dalej zwany też „Administratorem”).

Administrator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie i racjonalne środki techniczne i organizacyjne oraz procedury bezpieczeństwa, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dla złożenia Zamówienia w Sklepie wymagane jest podanie w formularzu zamówienia następujących danych Klienta: imię, nazwisko, dane adresowe wysyłki, tj. ulica wraz z numerem domu, miasto wraz z nazwą kraju, adres e-mail i numer telefonu.

Dane niezbędne do złożenia zamówienia wykorzystywane są jedynie do celów realizacji Regulaminu, w szczególności:

 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionych Produktów,
 • doręczenia Klientowi Produktu, na który Klient złożył zamówienie,
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży Produktów,
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem że niepodanie wskazanych wyżej danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

  Za dodatkową wyraźną zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej Sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Sprzedawcy. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować.

  Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

 • cele przetwarzania;
 • kategorie odnośnych danych osobowych;
 • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail hello@suska-kabsch.com, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane.

  Wszystkie dane osobowe w Sklepie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

 • w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
 • dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
 • dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane,
 • wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO,
 • dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 • Sprzedawca nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez ich zgody, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  Sklep może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych) w celu świadczenia na jej rzecz usług przez te podmioty; w takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Sklepu), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu Dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klientowi wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, Sklep może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  W odniesieniu do danych osobowych Klientów dokonujących w Sklepie zakupu Produktów z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayPal, Sprzedawca otrzymuje te dane od PayPal, za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej.

  Sklep korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

  Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.

  W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Klienta przez Administratora, zachęcamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: hello@suska-kabsch.com.